Aanvullende nieuwe wetgeving : Inzagerecht patiëntendossier

Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage: wat betekent dat voor u?

Op 1 juli treedt een onderdeel van Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking.
Dit onderdeel geeft patiënten het recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt.

Vanaf 1 juli 2020 is de zorgverlener (iedere arts of specialist) verplicht om kosteloos elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daarom vragen. Al decennia hebben patiënten recht op inzage in hun eigen dossier; het nieuwe is nu dat dit ook elektronisch mogelijk moet zijn.

Hoe kunt u elektronische inzage krijgen? U kunt elektronische inzage verkrijgen door:

  1. Een digitaal afschrift te vragen aan de arts/specialist en deze aan u als patiënt te laten verstrekken.
  2. De arts/specialist kan ook online inzage aan bieden, waardoor u als patiënt de gegevens direct kan inzien.

Wat verandert er precies per 1 juli 2020?

De Wabvpz is al op 1 juli 2017 in werking getreden, met uitzondering van twee nieuwe bepalingen.
Die gaan dus per 1 juli 2020 in. Het gaat om de volgende twee bepalingen.
  • Patiënten krijgen het recht om, als ze dat willen, op elektronische wijze inzage in of een afschrift van zijn of haar dossier te krijgen.
  • Voor inzage en/of afschrift mogen geen kosten worden gerekend.
De Wabvpz is een aanvulling op de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de AVG privacywet 2018. De regels uit de WGBO en AVG gelden dus (ook) onverkort. Patiënten hadden op grond van de WGBO al recht op inzage en afschrift, maar daar is dus nu uitdrukkelijk elektronische inzage/afschrift aan toegevoegd. Patiënten kunnen verzoeken om - bij de elektronische inzage of het afschrift – ook de zogenoemde ‘loggingsgegevens’ te krijgen).Dat betekent dat de patiënt inzage krijgt in wie op welk moment bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd. De privacywet AVG maakte het al verplicht om die logging bij te houden.